Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky POLMETAL GmbH
Stav: 01.05.2019

I. Rozsah použití

1. Nabídky, dodávky a další služby společnosti POLMETAL GmbH se sídlem v Berlíně (dále jen „prodávající“) jsou prováděny výhradně na základě prodejních, dodacích a platebních podmínek prodávajícího ve znění platném na okamžik uzavření smlouvy (dále jen „VOP“). VOP platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, aniž by na ně musel prodávající v každém jednotlivém případě znovu odkazovat.

2. Tyto VOP platí výhradně pro podnikatele ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (BGB).

3. Odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího se stanou součástí smlouvy pouze tehdy a v rozsahu, v jakém prodávající – jednající prostřednictvím jednatelů, oprávněných osob nebo osob výslovně zmocněných prodávajícím – výslovně souhlasila s jejich platností v textové podobě (oddíl II.1.).

II. Nabídky a potvrzení objednávek

1. Forma
Veškeré smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím musí být platné vždy v textové podobě (pouze podepsaný dopis, fax nebo e-mail).

2. Odpovědnost třetích osob jednajících jménem kupujícího
Třetí osoba jednající jménem kupujícího zaručuje, že je řádně oprávněna uzavřít smlouvu, jinak odpovídá za plnění smlouvy nebo náhradu škody v souladu se zákonnými ustanoveními.

3. Informace obsažené v katalozích a na webových stránkách
Veškeré informace v katalozích, prospektech, jiných informačních materiálech a také prezentace produktů na domovské stránce prodávajícího, včetně technických údajů a specifikací, se mohou změnit. Ceníky pro obchodníky slouží jako vodítko a ke své účinnosti v jednotlivém případě vyžadují potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je oprávněn provádět změny ve svých dokumentech kdykoli a bez předchozího upozornění. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou směrodatné informace o produktu zveřejněné na webových stránkách polmetal.de v době příslušného uzavření smlouvy.

4. Uzavření smlouvy v případě závazné objednávky kupujícím
Pokud má být objednávka kupujícího kvalifikována jako smluvní nabídka podle § 145 německého občanského zákoníku (BGB) a neobsahuje žádné ustanovení týkající se lhůty pro přijetí, je prodávající oprávněn přijmout nabídku kupujícího prostřednictvím potvrzení objednávky v textové podobě (bod II.1.) ve lhůtě 3 kalendářních týdnů po jejím obdržení. V případě, že prodávající včas a včas nepotvrdí objednávku, bude nabídka kupujícího v každém případě považována za odmítnutou. Pro výpočet termínu je rozhodující datum potvrzení objednávky v textové podobě. Dodatečné nebo dodatkové potvrzení objednávky představuje novou nabídku prodávajícího. V tomto případě bod II.5. věty 2 až 4 se použijí obdobně.

5. Uzavření smlouvy v případě žádosti o cenovou nabídku
Žádosti o cenovou nabídku lze podat písemně, faxem, e-mailem nebo telefonicky. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídky prodávajícího se vždy mohou změnit. Potvrzení nabídky kupujícím (objednávka) je závazné. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího v textové podobě (bod II.1.). Změny nebo doplnění nabídky prodávajícího ze strany kupujícího před potvrzením objednávky představují novou žádost o nabídku prodávajícímu. Zůstane-li žádost o cenovou nabídku nezodpovězena nebo nebude-li objednávka řádně potvrzena do 3 kalendářních týdnů, nedojde k uzavření smlouvy.

6. Zrušení
Změny, doplnění nebo zrušení objednávky po potvrzení objednávky jsou vyloučeny. Prodávající však může vzít v úvahu požadavek kupujícího na úpravu do 24 hodin od potvrzení objednávky, aniž by k tomu byl povinen a za povinné podmínky, že objednávka ještě nebyla předána do výroby. Kromě toho nemá kupující právo na změnu nebo zrušení objednávky.

7. Údaje poskytnuté kupujícím
Je výhradní odpovědností kupujícího poskytnout potřebnou technickou dokumentaci včetně výkresů, výpočtů a materiálů, aby se přesvědčil o její přesnosti a úplnosti a aby výrobky prodávajícího používal vhodným a bezchybným způsobem. Za přenos nesprávných informací a technických záznamů, dat a dokumentů zůstává výhradně odpovědný kupující. To však platí pouze v případě, že prodávající neposkytne samostatné poradenství a podporu za poplatek.

8. Opakujte objednávky
V případě opakovaných objednávek je povinností kupujícího na tuto skutečnost prodávajícího výslovně upozornit uvedením předchozího čísla objednávky. Pokud jsou ze strany kupujícího zadány opakované objednávky bez bližší specifikace, vycházejí vždy z předchozí objednávky. Prodávající neručí za barevné odchylky obvyklé v obchodě při opakovaných objednávkách. Ty se považují za dohodnutou kvalitu produktu.

9. Vlastnická práva a autorská práva k dokumentům
Prodávající si vyhrazuje vlastnická a autorská práva ke katalogům, prospektům, informačním materiálům a všem součástem nabídky. To platí zejména pro technické výkresy, pomocný materiál, výpočty, kusovníky a/nebo instalační plány. Tyto nesmí být reprodukovány, vydávány třetím osobám nebo zpřístupňovány bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího a musí být prodávajícímu na požádání vráceny v úplném znění. Ve všech ostatních ohledech platí bod XII.9.

III. Datum a čas dodání

1. Termíny dodání a dodací lhůty jsou pouze přibližné a nezávazné.

2. Fixtermine sind ausgeschlossen.

3. Sjednané dodací lhůty začnou běžet poté, co kupující poskytne prodávajícímu všechny informace a dokumenty potřebné k vyřízení objednávky a dodání a odsouhlasené přijetí platby prodávajícím. Jakékoli změny v objednávkách po potvrzení objednávky, včetně změny doručovací adresy, povedou k odpovídajícímu posunutí dodacích termínů nebo dodacích lhůt.

4. Výhrada samozásobování – Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bez vlastního zavinění nedodá ani přes uzavření shodného zajišťovacího obchodu jeho dodavatelé či subdodavatelé. Odpovědnost prodávajícího za škodu je v tomto případě vyloučena. Prodávající neprodleně informuje kupujícího o nedostupnosti produktů a v případě odstoupení od smlouvy neprodleně vrátí kupujícímu již přijaté protiplnění.

5. Vyšší moc – Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění dodávky a plnění z důvodu vyšší moci a v důsledku událostí, které dodání značně ztíží nebo znemožní Prodávajícímu nejen dočasně – to zahrnuje zejména stávky, výluky, úřední příkazy. , atd., a to i v případě, že se vyskytují u dodavatelů prodávajícího, jejich subdodavatelů, jiných dodavatelů prodávajícího nebo u pověřené spediční, logistické či přepravní společnosti. Opravňují prodávajícího odložit dodávku nebo službu po dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu rozběhu a odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti z důvodu dosud nesplněné části.

6. prodávající nenese odpovědnost za výše uvedené okolnosti podle odst. 4 a/nebo odst. 5, a to ani v případě, že nastanou během již existujícího prodlení. Prodávající informuje kupujícího o začátku a konci těchto překážek co nejdříve.

7. trvá-li překážka déle než 4 měsíce, je kupující oprávněn po stanovení přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit, pokud jde o dosud nesplněnou část.

8. Kupující může prodávajícímu stanovit dodatečnou lhůtu pro dodání pouze v případě, že splnil své povinnosti součinnosti a byl překročen sjednaný termín dodání nebo dodací lhůta. Tato dodatečná lhůta musí být přiměřená a zpravidla minimálně 4 týdny.

9. Dílčí dodávky – Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky nebo poskytovat dílčí služby, pokud je to pro kupujícího přiměřené. Faktury za dílčí dodávky budou uhrazeny ve stanovených termínech splatnosti.

IV. Dodací podmínky

1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, dodávky budou prováděny zdarma na nákladních automobilech. Pokud bylo dohodnuto vyzvednutí kupujícím, uskuteční se v provozovně prodávajícího nejpozději do 3 týdnů poté, co prodávající zpřístupnil zboží a upozornil kupujícího na možnost vyzvednutí. Při překročení této lhůty si prodávající účtuje skladné, případné záruky pozbývají platnosti (záruční podmínky) a kupující je v prodlení s převzetím.

2. Nebezpečí, včetně nebezpečí z prodlení, přechází na kupujícího předáním speditérovi nebo dopravci, železnici, poště, kurýrovi nebo naložením na vozidla prodávajícího za účelem dodání, popř. samosběru, při předání.

3. Pokud je v jednotlivém případě dohodnuto dodání na staveniště, uskuteční se pouze tehdy, pokud podmínky přístupu umožňují dodání těžkými nákladními vozidly bez rizika pro vozidlo a náklad. Zboží bude přepravováno výhradně 40t kloubovými nákladními vozy na riziko kupujícího. Odběratel odpovídá za to, že autovlak může sám odjet s plným nákladem z prostoru veřejného provozu na místo vykládky a zpět po rovném, nosném terénu. V opačném případě je prodávající oprávněn zboží vyložit na hranici veřejného dopravního prostoru.

4. Kupující je povinen uvést přesnou doručovací adresu, kontaktní osobu a číslo svého mobilního telefonu. Změny dodacích adres pro dodávky na stavbu jsou po naložení zboží nebo sestavení plánu trasy vyloučeny. Pokud se dodávka nepodaří z důvodu uvedení nesprávných nebo nepřesných údajů kupujícím, nese kupující náklady na neúspěšný pokus o doručení, pokud nebylo dohodnuto doručení bez dopravného. V každém případě budou kupujícímu zvlášť účtovány dodatečné náklady na zpáteční dopravu a nové doručení. To platí i pro neobsazená nebo neprůjezdná staveniště.

5. Pokud kupující zásilku nepřevezme a zboží bude muset vrátit, bude prodávající účtovat 2 € za kilometr za zpáteční cestu a 20 € za den skladování ve skladu prodávajícího. Opakované doručení bude účtováno zvlášť. Je-li z důvodů, za které odpovídá kupující, nutná druhá dodávka, zaniká nárok na dodané zboží (záruční podmínky).

6. Není-li dohodnuto jinak, vykládku provede personál poskytnutý kupujícím a nesmí přesáhnout dobu 0.5 hodiny po dodání. Při překročení této doby je prodávající oprávněn účtovat si stání.

7. Vykládka jeřábem není součástí objednávky, pokud prodávající nepřijal závazek vykládky jeřábu jako doplňkovou službu v textové podobě. Vykládka se provádí výhradně na úrovni země a rovnoběžně s vozidlem. Standardní dodávka se provádí s vozidly, která lze nakládat a vykládat z boku. Vykládka ze strany kupujícího musí být provedena pouze vhodnými stroji.

8. V případě dodávek bez přítomnosti osoby oprávněné k převzetí zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu do 24 hodin podepsaný dodací list. V případě nepotvrzeného dodacího listu zašle prodávající kopii dokladů kupujícímu v elektronické podobě. Pokud neobdržíte odpověď do 48 hodin, bude doručenka považována za potvrzenou. Na tento právní následek prodávající upozorní ve výše uvedené elektronické zprávě.

9. Je-li dodávka uskutečněna pomocí dopravních prostředků prodávajícího – včetně europalet, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu zpět stejný počet vyložených palet (výměna palet). V případě, že doprava probíhá na speciálních paletách prodávajícího, bude účtována záloha v hodnotě palet dle aktuálního ceníku. V případě vrácení těchto speciálních palet bude záloha vrácena.

10. Jiné obaly, než které jsou uvedeny v odstavci 9 výše, je kupující povinen zasílat k přípravě k opětovnému použití nebo recyklaci v souladu s platnými předpisy.

11. Výrobky jsou vždy dodávány v baleních (max. 3.5 tuny). Pokud jsou požadovány menší jednotky balení, musí být velikost balení sdělena prodejci při žádosti o cenovou nabídku nebo při objednávce. Změna velikosti balení na žádost kupujícího po uzavření smlouvy bude mít za následek přepočet balných paušálů, který nese kupující. Nebude-li přepočtená cena balení kupujícím potvrzena do 48 hodin, je žádost kupujícího o změnu považována za neplatnou s tím důsledkem, že prodávající může zabalit výrobky do obalů dle věty 1 výše.

12. U objednávek s celkovou hmotností do 40 kg (nejmenší množství) si prodávající vyhrazuje právo objednat alternativní přepravní služby (např. balíkové služby nebo spediční společnosti). Doprava je na náklady a riziko kupujícího.

V. Ceny

1. Přednostně platí ceny uvedené v potvrzení objednávky.

2. Ceny prodávajícího jsou ceny netto. Daň z přidané hodnoty bude připočtena ve výši stanovené zákonem v době dodání. Veškerá cla, poplatky, daně a jiné veřejné poplatky nese kupující.

3. Není-li dohodnuto jinak, nese kupující náklady na dopravu, náklady na případné pojištění dopravy požadované kupujícím, jakož i případné náklady na dopravu v případě položky IV.12 a náklady na speciální balení v případě položky IV.11.

4. Všechny ceny jsou založeny na nákladových faktorech v době potvrzení objednávky. Dojde-li následně u prodávajícího nebo jeho dodavatelů k výraznému zvýšení nákladů na suroviny, energie, dopravu a obalový materiál a povede-li to k výraznému zvýšení jeho nákupních cen nebo nákladových cen, je prodávající oprávněn požadovat okamžité jednání o úprava ceny, pokud cena nebyla výslovně potvrzena jako cena pevná. Nedojde-li v přiměřené lhůtě k dohodě, je prodávající zproštěn své dodací povinnosti ohledně nevyřízených dodávek.

5. Pokud sjednaná dodací lhůta přesahuje dobu 4 měsíců od uzavření smlouvy a došlo-li u prodávajícího po uzavření smlouvy k nepředvídatelným nárůstům nákladů nebo tržních cen s ohledem na zboží (oddíl V.4.) , je prodávající oprávněn sjednanou cenu přiměřeně zvýšit podle svého přiměřeného uvážení.

VI. Všeobecné podmínky

1. V případě neexistence výslovné dohody se předpokládá použití zboží v mírných klimatických pásmech Evropy, s výjimkou vysokohorských oblastí a/nebo pobřežních oblastí s kontaminací solí. Zboží není vhodné pro trvalý styk s vodou.

2. Vzorky jsou průměrné vzorky. Technické údaje a specifikace jsou s ohledem na maximální a minimální limity považovány pouze za přibližné. Barevné odchylky v rámci obvyklých limitů nejsou důvodem k reklamaci. Barevné odchylky a vyblednutí zboží vzniklé v průběhu času vlivem počasí jsou technicky nevyhnutelné a pro produkt typické. Odpovídají smluvní kvalitě výrobků a neopravňují zákazníka k uplatnění záručních nároků.

3. Není-li výslovně dohodnuto jinak, za smluvně dohodnutou kvalitu se považují evropské normy platné v době uzavření smlouvy. Ve všech ostatních ohledech bude naše zboží dodáno v obvyklé kvalitě a provedení.

4. Pro ošetření zboží, zejména výkvěty, barevné odchylky, praskliny a rozměrové tolerance, platí příslušné evropské normy v čas od času platném znění, jakož i technické pokyny vydané prodávajícím pro skladování, pokládku, čištění a ošetřování zboží. sjednané jako nedílná součást smlouvy. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách prodávajícího. Kopie příslušné platné evropské normy nebo technických poznámek prodávajícího bude vystavena k nahlédnutí v příslušných prodejních místnostech prodávajícího. Dále se na zboží vztahují aktuální montážní směrnice IFBS.

5. Pokud se jedná o produkty 2. volby, jsou ve shodě se smlouvou, i když mají vady, které se obvykle vyskytují u zboží 2. volby.

6. Plány, projekty, jakož i nářezové listy a kalkulace zpracované zdarma prodávajícím jsou pouze návrhy a obecně vycházejí z informací poskytnutých kupujícím. Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost, jsou nezávazné a vyžadují prověření a potvrzení ze strany kupujícího.

7. Je výhradní odpovědností kupujícího získat potřebná povolení a vytvořit a udržovat další požadavky.

VII. Kontrola kvality a reklamace

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po dodání nebo při vyzvednutí z výrobního závodu, a to následovně:

1.1 Zboží si prohlédněte podle počtu kusů, hmotnosti a balení.

1.2 Proveďte alespoň namátkovou, reprezentativní kontrolu kvality, za tímto účelem otevřete obal v přiměřeném rozsahu a zkontrolujte vnější kvalitu samotného zboží.

1.3 Případné reklamace zaznamenejte na dodávku a nechte je potvrdit podpisem řidiče kamionu a osob podílejících se na vykládce s uvedením jejich jména a přesné adresy.

2. Při oznamování závad je kupující povinen dodržet následující formy a lhůty:

2.1 Zjevné vady musí být prodávajícímu oznámeny ihned po dodání nebo vyzvednutí a před instalací zboží. V případě oznámení skryté vady, která i přes řádnou prvotní kontrolu podle výše uvedeného odstavce původně zůstala nezjištěna, musí být oznámení učiněno do konce pracovního dne následujícího po zjištění, nejpozději však do dvou týdnů od doručení, resp. vyzvednutí zboží.

2.2 Oznámení vady musí prodávající obdržet ve výše uvedených lhůtách písemně nebo podrobně e-mailem. Oznámení závad telefonicky nestačí. Oznámení o závadách obchodním zástupcům, makléřům nebo agentům jsou irelevantní.

2.3 Oznámení závad vždy vyžadují upřesnění čísla objednávky nebo dodacího listu a zaslání obrazového materiálu. Z oznámení vady musí být jasně patrný druh a rozsah vytýkané vady.

2.4 Odmítnuté zboží je kupující povinen uschovat v místě kontroly k dispozici prodávajícímu, jeho dodavatelům nebo znalcům pověřeným prodávajícím.

3. Reklamace počtu kusů, hmotnosti, balení zboží i jeho vnějšího stavu, pokud jej lze zjistit namátkovou kontrolou vzorku, jsou vyloučeny, pokud na dodacím listu není odpovídající poznámka a podpisy.

4. Zboží, které nebude včas a včas reklamováno, se považuje za schválené a přijaté.

5. V případě železniční přepravy, včetně přeprav na železničních nákladních automobilech, musí být poškození a ztráty při přepravě zjištěny úředním železničním soupisem, včetně potvrzení o poškození a nedostatcích na lomu v nákladním listu, aby mohly být uznány. . Nebude-li reklamace uplatněna včas a včas, je stav zboží považován za schválený a reklamace z vad materiálu již nelze uplatňovat. Vzdání se námitky z prodlení lze učinit pouze výslovně a v textové podobě. Veškerá opatření k odstranění vad po uplynutí lhůt pro oznámení vad se považují za projev dobré vůle.

VIII. Záruka a záruka

1. I v případě vady je kupující povinen zboží převzít, zejména dopravní prostředek musí být za všech okolností vyložen nebo vyložen. Zboží musí být řádně uskladněno a vráceno pouze po dohodě s prodávajícím.

2. V případě oprávněného oznámení vady sjedná kupující s prodávajícím přiměřenou lhůtu pro následné plnění, která je zpravidla minimálně 10 týdnů. Pozdější plnění může být provedeno dle uvážení prodávajícího odstraněním vady nebo dodáním nového zboží. Prodávající má zejména možnost opravit pouze reklamované díly nebo dodat nové zboží. Nároky na dodání kompletních šarží neexistují.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dva pokusy o následné plnění ze strany prodávajícího selhaly. Odstoupení od celé smlouvy vyžaduje, aby kupující neměl zájem na částečném plnění.

4. Informace a údaje poskytnuté prodávajícím jsou závazné pouze v případě, že jsou poskytnuty písemně a osobami ve smyslu bodu I.3.

5. Smluvní ujednání o kvalitě představují poskytnutí záruky ve smyslu § 443 BGB pouze tehdy, pokud to bylo výslovně písemně dohodnuto (záruční list).

6. Pokud byla vada zjistitelná před dalším spojováním a/nebo montáží výrobků, nese náklady spojené s demontáží kupující.

7. XII.1. zůstává nedotčena.

IX. Omezení odpovědnosti

1. V případě lehce nedbalého porušení podstatných smluvních povinností je odpovědnost prodávajícího omezena na předvídatelnou, pro smlouvu typickou průměrnou škodu podle typu produktů. To platí i v případě lehce nedbalého porušení povinností ze strany zákonných zástupců a zmocněnců prodávajícího.

2. Prodávající nenese odpovědnost v případě lehce nedbalého porušení nepodstatných smluvních povinností.

3. Výše uvedená omezení odpovědnosti platí pro všechny nároky na náhradu škody bez ohledu na právní důvody.

4. Výše uvedená omezení odpovědnosti však neomezují žádnou obligatorní zákonnou odpovědnost, zejména odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek, odpovědnost vyplývající z převzetí záruky za jakost nebo odpovědnost za zaviněné újmy na životě, zdraví nebo zdraví, nebo za úmysl nebo hrubé nedbalosti, nebo v případě podvodného zatajení vad.

X. Platba

1. Prodávající je oprávněn požadovat okamžitě splatnou zálohu. V tomto případě je zadání objednávky na výrobu podmíněno přijetím platby předem.

2. Bez ohledu na odstavec 1 výše je plná cena, včetně všech vedlejších nákladů, které nese kupující, splatná nejpozději v den před naložením zboží v továrně. To platí i pro dohodnuté dílčí dodávky. Všechny platby jsou chápány jako bez srážek.

3. Kupující má právo na započtení nebo zadržovací práva pouze v případě, že jeho pohledávka byla právně prokázána nebo je nesporná. V případě vad dodávky je prodávající oprávněn podmínit následné dlužné plnění závislým na kupujícím zaplacení dlužné kupní ceny. Kupující je však oprávněn ponechat si přiměřenou část kupní ceny v souvislosti s vadou.

4. Kupující není oprávněn uplatňovat nároky a práva z vad, pokud neuhradil řádné platby a pokud dlužná částka (včetně případných provedených plateb) není v přiměřeném poměru k hodnotě – vadného – zboží.

5. Prodávající je oprávněn započíst platby nejdříve na starší pohledávky kupujícího, a to i přes jakákoli ustanovení kupujícího v opačném smyslu, a o způsobu provedeného započtení kupujícího informovat. Pokud již náklady a úroky vznikly, je prodávající oprávněn započíst platbu nejprve na náklady, poté na úroky a nakonec na hlavní plnění.

6. Pokud Prodávající poskytne Kupujícímu komerční úvěrový limit a Kupující tento překročí, má Prodávající právo zastavit dodávky zboží až do okamžiku přijetí platby ve výši, o kterou byl úvěrový limit překročen. To platí i pro nezaplacené faktury, které jsou ještě v dohodnutém termínu splatnosti.

7. Dnem platby je vždy den přijetí peněz na pokladně nebo den připsání na bankovní účet prodávajícího.

8. Nezaplatí-li kupující po upomínce vystavené prodávajícím po lhůtě splatnosti, je v prodlení s platbou. Par. § 286 odst. 3 písm. XNUMX BGB zůstává nedotčeno.

XI. Zachování titulu

1. Prodávající si ponechává vlastnické právo k prodaným produktům až do úplného zaplacení všech současných a budoucích nároků vyplývajících z kupní smlouvy a pokračujícího obchodního vztahu kupujícím.

2. Zboží podléhající výhradě vlastnictví nesmí být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jako záruka před úplným zaplacením zajištěných pohledávek. Kupující neprodleně písemně oznámí prodávajícímu, zda a v jakém rozsahu třetí osoby zabaví výrobky patřící prodávajícímu.

3. Kupující je oprávněn výrobky podléhající výhradě vlastnictví dále prodávat a/nebo zpracovávat v běžném obchodním styku. V tomto případě se navíc použijí následující ustanovení. Výhrada vlastnictví se vztahuje na produkty vzniklé zpracováním, smícháním nebo kombinováním produktů prodávaných v jejich plné hodnotě, přičemž za výrobce se považuje Prodávající. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinování s produkty třetích osob zůstane vlastnické právo třetích osob, nabude Prodávající spoluvlastnictví v poměru k fakturační hodnotě zpracovaných, smíšených nebo kombinovaných produktů. Ve všech ostatních ohledech platí pro výsledný produkt totéž, co pro produkty dodávané s výhradou vlastnictví. Kupující tímto jako zajištění postupuje prodávajícímu veškeré pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje produktů nebo produktu celkem nebo ve výši případného spoluvlastnického podílu prodávajícího v souladu s výše uvedeným ustanovením. Prodávající postoupení přijímá. Povinnosti kupujícího uvedené v bodě XI.2 platí rovněž pro postoupené pohledávky. K vymáhání reklamace je oprávněn kromě prodávajícího i kupující.

4. Prodávající se zavazuje nevymáhat pohledávku, pokud kupující plní své platební závazky vůči prodávajícímu, není v prodlení s platbou, nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a nemá žádný jiný nedostatek v jeho platební schopnosti. . V takovém případě však může prodávající požadovat, aby jej kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání, předal příslušné doklady a informoval dlužníky (třetí osoby) o postoupení.

5. Překročí-li realizovatelná hodnota cenných papírů pohledávky prodávajícího o více než 20 %, prodávající na žádost kupujícího uvolní cenné papíry dle vlastního výběru.

XII. Prodlení s převzetím, prodlení s platbou a porušení jiných smluvních povinností ze strany Kupujícího

1. V případě, že kupující přes výzvu prodávajícího nesplnil svou povinnost součinnosti tak, že prodávající nemůže splnit svou povinnost dodat a zboží je skladováno déle než 3 týdny od data dokončení, záruka na vyrobené zboží zaniká. a Kupující je v prodlení s převzetím.

2. Je-li kupující v prodlení s koupí nebo převzetím zboží nebo části zboží nebo s jiným plněním, které má být na základě smlouvy poskytnuto, nebo je-li kupující v prodlení s platbou, je prodávající oprávněn po stanovení v přiměřené lhůtě odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti a/nebo uplatnit nárok na náhradu škody podle článku IV.5, bude-li prokázána konkrétně vyšší škoda, pokud kupující neprokáže nižší škodu nebo nevzniknutí škody.

3. Dále je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému vyzvednutí zboží a vyúčtování zboží.

4. V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn požadovat úrok ve výši 8 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbu od okamžiku vzniku prodlení. Vyšší náhradu škody lze požadovat, pokud prodávající prokáže výši škody.

5. Zadržovací právo lze uplatnit i u jiného zboží, které je v dispoziční pravomoci prodávajícího (např. následné objednávky).

6. Pokud se prodávající dozví o okolnostech, které zpochybňují bonitu kupujícího, zejména pokud kupující pozastaví platby, je v prodlení s platbou více než dva měsíce apod., je prodávající oprávněn přiznat celý zbývající dluh. splatných a požadovat zálohové platby nebo poskytnutí jistoty v plné výši hodnoty objednávky.

7. Pokud kupující neuhradí řádnou platbu i přes přiměřenou lhůtu odkladu, je prodávající oprávněn od smlouvy a následných objednávek odstoupit.

8. V případě odstoupení prodávajícího zanikají okamžitě dodací a plnění povinnosti prodávajícího v rozsahu dotčeném prohlášením o odstoupení. Kupující vrátí již přijaté služby provozovně prodávajícího a případně převede jejich vlastnické právo.

9. Pokud kupující sám nebo třetí osoba poruší bod II.9 těchto všeobecných obchodních podmínek, může prodávající požadovat paušální náhradu škody ve výši 500.00 EUR (škoda způsobená zmatkem na trhu) v každém případě porušení. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat vyšší náhradu škody nebo kupující doložit menší škody.

XIII. Jurisdikce, rozhodné právo, doložka o oddělitelnosti

1. Je-li kupujícím obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond, bude pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu jediným místem soudu Berlín.

2. Pokud kupující, bez ohledu na předchozí odstavec 1, nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo pokud kupující po uzavření smlouvy přemístil své bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo Německo, jsou místně příslušné soudy podle sídla společnosti. Prodávající je výlučně příslušný k rozhodnutí ve věci samé.

3. Použije se německé právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a německého mezinárodního práva soukromého.

4. Pokud by jednotlivá ustanovení byla nebo se stala neplatnými, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto VOP. Strany nahradí neplatné ustanovení platným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neplatného ustanovení.